Condicions generals de compra

La present pàgina web, www.uniformesescolarescamacho.com/shop/es/ (En endavant, "la Botiga"), Al costat de tota la documentació a la qual es fa referència, conté les Condicions Generals de Compra que regulen el procés de compra dels articles que venem. La realització d'una comanda implica l'acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals de Compra. És possible imprimir i conservar una còpia de les mateixes per a futures consultes.

1. Informació general

Al llarg dels diferents apartats que es desenvolupen a continuació, es fa referència als següents conceptes:

 1. "compte": Registre que ha de dur a terme el client a la Botiga per poder realitzar comandes.
 2. "Justificant de Recepció": Notificació enviada per correu electrònic a client, confirmant la recepció i validesa de la comanda realitzada, de conformitat amb l'apartat 3.9 de les presents Condicions Generals de Compra.
 3. "dia laborable": Qualsevol dia que no sigui dissabte, diumenge, festiu o pont, considerat en territori espanyol.
 4. "Comanda": Qualsevol comanda realitzada a la Botiga de conformitat amb les presents Condicions Generals de Compra, amb l'objectiu d'adquirir els nostres productes.
 5. Els títols dels apartats serveixen únicament com a referència, sense afectar la interpretació de les presents Condicions Generals de Compra.
 6. Les paraules expressades en singular inclouran el plural i viceversa. Les paraules expressades en un gènere determinat d'incloure tots els gèneres i les referències a "persones" inclouran persones físiques, empreses, societats, companyies o associats.

2. Àmbit d'Aplicació

 1. Les presents Condicions Generals de Compra seran aplicables a qualsevol Comanda realitzat o per realitzar amb l'objectiu d'adquirir els nostres productes. La realització d'una Comanda o l'acceptació del lliurament dels productes constitueix l'acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals de Compra. Cap dels apartats afecta els drets que estableix la llei (incloent el dret a reclamar quan els productes adquirits en un negoci no es corresponguin amb la seva descripció, no compleixin els seus objectius i / o siguin d'una qualitat inferior a la promesa).
 2. Les presents Condicions Generals de Compra prevaldran sobre qualsevol document extern que se subscrigui. Queda exclosa qualsevol condició unilateral que el client sotmeti, proposi o estipuli en qualsevol format i moment, ja sigui per escrit, per correu electrònic o oralment.
 3. Els termes addicionals o les modificacions de les presents Condicions Generals de Compra no seran vinculants llevat que així ho disposi Camacho Tèxtil SL per escrit en aquest apartat de la Botiga.

3. Formalització dels contractes

 1. Per poder realitzar una Comanda és indispensable crear un Compte en la Botiga. A la pàgina Com comprar es poden consultar els diferents passos a seguir per registrar amb èxit una Comanda.
 2. El client assegura ser major de 18 anys i resident a Espanya.
 3. Independentment de qualsevol preu previ que hagi pogut reflectir-se, un cop seleccionat un producte per una Comanda es mostrarà el seu preu corresponent, afegint-se posteriorment les despeses d'enviament aplicables.
 4. Llevat que en la Botiga s'indiqui el contrari, tots els preus es mostren en euros i amb IVA inclòs, excepte per als clients que hagin registrat la seva adreça de lliurament a les Illes Canàries, per als quals apareixeran sense cap impost aplicat.
 5. Per poder completar el procés de compra, s'ha d'abonar l'import íntegre de la Comanda. Les opcions de pagament que tenim disponibles en aquest moment són la transferència bancària i el pagament amb targeta. No està permès utilitzar dades ni instruments de pagament de tercers. A més, no estem obligats a enviar els articles fins que haguem comprovat el pagament complet en els registres del nostre compte.
 6. El client té la responsabilitat que les dades facilitades per tal d'adquirir els productes siguin correctes, que el compte bancari des de la qual realitzi la transferència o la targeta de crèdit / dèbit que utilitzi, li pertanyi i disposi de fons suficients per cobrir l'import de la Comanda. Reservat el dret de requerir una confirmació de la informació de pagament abans de realitzar l'enviament de la Comanda.
 7. Les factures i els abonaments de les devolucions s'enviaran únicament i exclusivament a través de correu electrònic.
 8. L'emissió d'una Comanda constitueix l'execució i entrada en vigor d'un Contracte a tots els efectes. Per la nostra part, estarem obligats a enviar tant els productes sol·licitats com el Justificant de Recepció de la Comanda.
 9. Al Justificant de Recepció facilitarem informació sobre els productes adquirits i el número de referència de la Comanda. En cas que els productes no estiguin disponibles, ens posarem en contacte amb el client per tal de cancel·lar definitivament la Comanda o oferir-productes alternatius (en aquest cas hauria de realitzar un nou Comanda). Per contactar amb nosaltres en cas de no rebre el Justificant de Recepció, posem a la seva disposició el correu electrònic online@camachofabricaciontextil.com i el telèfon 605 578 426, On podem atendre de dilluns a divendres, de 7:00 a 15:30 h.
 10. Si un cop registrat una Comanda el client descobreix que conté algun error, s'ha de posar immediatament en contacte amb nosaltres a través de l'correu electrònic online@camachofabricaciontextil.com, Encara que no podem garantir la modificació de la Comanda segons les noves indicacions rebudes. Si el client desitgés cancel·lar una Comanda de productes no defectuosos, haurà d'assumir les condicions establertes en l'apartat 6 de les presents Condicions Generals de Compra.
 11. Camacho Tèxtil SL es reserva el dret a modificar els preus dels seus productes. El preu de compra correcte serà el que figuri vigent en el moment de confirmar les comandes.
 12. El Contracte englobarà únicament als productes que detallem en el Justificant de Recepció. A més, no estem obligats a enviar cap dels productes que apareixen al Comanda fins que haguem fet arribar el Justificant de Recepció de el mateix.
 13. El client ha de facilitar en tot moment informació correcta i no enganyosa respecte a les seves dades personals i de direcció d'entrega, de manera que puguem dur a terme correctament els processos d'enviament i facturació. Així mateix, ha d'informar de qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades amb suficient antelació.

4. Lliurament

 1. Els productes seran lliurats a la direcció d'enviament que figuri en la Petició.
 2. No podem garantir una data exacta de lliurament, ni a l'efectuar la Comanda ni en el Justificant de Recepció, encara que sol variar entre 3 i 5 dies laborables a partir de la data en què verifiquem el pagament.
 3. Informarem a l'Client per correu electrònic de qualsevol retard que es produeixi en l'enviament de la Comanda. No obstant això, en la mesura permesa per la llei no ens responsabilitzem de les pèrdues, passius, costos, danys o càrrecs sorgits d'aquest retard.
 4. A l'realitzar el lliurament de la Comanda, pot ser que es requereixi la signatura de l'destinatari. El client ha de comprovar que el Producte no presenti errors evidents, defectes o danys abans de signar l'albarà de l'transportista, conservant el resguard de lliurament per a possibles consultes i reclamacions futures.
 5. En aquests moments només realitzem enviaments dins de la península ia les Illes Canàries. En el cas de sol·licitar enviaments a altres destinacions contactarem amb el Client, a fi de procedir a la cancel·lació de la Comanda o modificar l'adreça d'enviament.
 6. El client assumirà els riscos relatius als productes de la Comanda des del moment en què s'efectuï el lliurament, excepte en cas de retard de l'enviament per incompliment de les seves obligacions. En aquest cas, assumirà els riscos des del moment en què s'hagués efectuat el lliurament de no haver existit l'incompliment. Després de l'assumpció dels riscos, no ens responsabilitzem ni de la pèrdua ni de la destrucció dels productes.
 7. El client ha d'assegurar poder rebre la Comanda, sense retards indeguts i en l'horari establert de forma raonable.
 8. Si el lliurament de la Comanda es retarda per rebuig injustificat (en les 2 setmanes posteriors al primer lliurament), ens veurem obligats a dur a terme una o ambdues de les accions següents (sense que això afecti a qualsevol altre dret o recurs que estigui en les nostres mans):
  1. Cobrar als el client les despeses d'emmagatzematge i qualsevol altre cost o despesa raonable que ens pugui sorgir.
  2. No permetre enviaments ulteriors o retirar definitivament el producte de l'oficina de l'transportista, acabant amb això el Contracte associat. En aquest cas, ingressarem en el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client per abonar la Comanda, la diferència entre l'import ja pagat i les despeses administratives raonables que hagin sorgit (incloent el lliurament fallida, la devolució de la Comanda i els costos d'emmagatzematge indicats en el punt anterior).
 9. És responsabilitat de client garantir que els productes siguin suficients i adequats per cobrir les seves necessitats. Per la nostra banda, assegurem que els productes distribuïts s'ajusten a les característiques especificades en la seva fitxa tècnica, però no podem garantir que compleixin els objectius individuals de cada client.

5. No disponibilitat de l'Producte

 1. Si el producte sol·licitat no està disponible, sigui quin sigui el motiu, i ja s'ha emès el Justificant de Recepció de la Comanda, ens posarem en contacte amb el client de manera immediata per tal d'oferir, si així ho desitja, la terminació de l' contracte. La no aprovació d'aquest oferiment suposarà l'acceptació de l'retard que pugui patir el lliurament dels productes sol·licitats.
 2. En cas de cancel·lació de la Comanda, reemborsarem l'import abonat mitjançant la mateixa forma de pagament amb la qual es va registrar la Petició.

6. Informació sobre l'exercici de el dret de desistiment

 • Dret de desistiment

  El client té dret a desistir de el Contracte durant un termini màxim de 14 dies naturals, termini que es computarà a partir del dia en què el client o un tercer per ell indicat, diferent de l'transportista, adquireixi la possessió material de l'últim dels béns sol·licitats.

  Per exercir el dret de desistiment haurà de seguir el procediment indicat en l'apartat referent a la nostra "Política de devolucions“.

 • Implicacions de el dret de desistiment

  El reemborsament que s'efectuarà a el client amb motiu de la devolució de la comanda comprendrà únicament els pagaments realitzats pel cost de les peces, quedant excloses les despeses d'enviament imputats inicialment a la compra. A més, d'aquest import es descomptaran les noves despeses d'enviament que es generin amb motiu de la recollida de l'paquet de devolució en el domicili de client.

  Aquest reemborsament queda retingut fins que rebem els béns i puguin ser inspeccionats i recepcionats pel nostre personal de Magatzem.

  L'abonament es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, no incorrent aquest en cap despesa o penalització com a conseqüència de l'reemborsament.

7. Productes defectuosos

 1. Garantim que:
  1. Els productes es lliuraran en perfectes condicions i en la quantitat sol·licitada.
  2. Els productes s'ajustaran a les característiques indicades en la seva fitxa tècnica, inclosa en la pàgina de cada producte a la Botiga al moment de fer la Comanda.
 2. Abans de procedir a l'enviament, podem realitzar petits ajustos de color, material, mides, disseny i altres característiques del producte, en la mesura que siguin canvis raonables.
 3. Fem tot el possible per lliurar els productes en un estat òptim. No obstant això, en cas que el client rebi un producte que consideri defectuós, ha de conservar-tal com va ser rebut, informant-nos de la manca de conformitat per mitjà de correu electrònic (online@camachofabricaciontextil.com) En un termini màxim de 7 dies naturals des que va rebre la mercaderia, de manera que puguem gestionar mitjançant l'empresa de missatgeria la recollida corresponent. Un cop rebuda la peça i revisada, en cas de confirmar la condició d'defectuosa, procedirem a substituir-la per una nova oa resoldre el contracte en la part que afecti a la mateixa, gestions que seran gratuïtes per al client.
 4. Amb l'objectiu d'oferir solucions pel que fa a l'producte defectuós, necessitarem que el client ens faciliti la següent informació:
  1. Explicació raonablement detallada dels defectes o danys que presenta el producte.
  2. Nombre de l'albarà de lliurament i altres informacions que ens puguin resultar raonablement útils.
 5. Si el client desitja que reparem, substituïm el producte o li reembolsemos l'import abonat, s'ha d'assegurar que el producte:
  1. No hagi estat utilitzat de forma incorrecta o negligent, no s'hagi manipulat de forma inadequada o imprudent i no hagi estat sotmès a condicions anormals o nocives.
  2. No hagi estat danyat a l'intentar reparar o modificar-lo.
  3. No s'hagi deteriorat per desgast natural després de la seva recepció.

  En cas que el producte retornat no compleixi amb algun dels requisits anteriors, podem decidir segons el nostre criteri no reparar o substituir el producte ni reemborsar l'import abonat, a part de poder exigir a el client que reintegri els costos de transport i de revisió sorgits de seva reclamació, segons les tarifes estàndard actuals. Per dur a terme el reintegrament, podem carregar els costos esmentats en el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client. En la mesura permesa per la llei, no ens responsabilitzem de les pèrdues, passius, costos, danys o despeses que puguin resultar d'el procés.

8. Garantia i gestió de reclamacions

 1. Complirem les obligacions establertes en les presents Condicions Generals de Compra amb atenció i habilitat raonables.
 2. La satisfacció dels nostres clients és de màxima importància, de manera que estem a la seva disposició en diferents vies de contacte, recollides en l'apartat 3.9. Intentarem atendre les consultes d'una forma raonablement ràpida, informant de qualsevol novetat que vagi sorgint.
 3. En cas de dirigir una queixa sobre una Comanda, ens seria de gran ajuda rebre una descripció el més precisa possible de l'motiu de la mateixa i, si n'hi ha, acompanyada amb una còpia de la Comanda o del seu número de referència, el qual figura a el Justificant de Recepció. Si passats 5 dies laborables no tornem resposta, preguem tornin a posar-se en contacte de nou. En certes ocasions, pot succeir que els correus electrònics siguin redirigits automàticament a la nostra bústia de correu brossa o que el client no rebi els nostres pel mateix motiu.

9. Protecció de dades i Privacitat

Per consultar tots els aspectes relatius a aquest apartat, poden fer-ho tant a la pàgina corresponent a la nostra "Política de privacitat"Com en la de la nostra"Política de cookies“.

10. Causes de força major

 1. No ens responsabilitzem dels impediments o retards en el compliment d'un contracte atribuïbles a qualsevol causa de força major, incloent sense limitar, qualsevol catàstrofe natural, accions de terceres parts (incloent-hi, de manera merament enunciatiu i no limitatiu, pirates informàtics, distribuïdors, governs i autoritats locals, supranacionals i cuasigubernamentales), insurreccions, motins, commoció social, guerres, hostilitats, operacions bel·licoses, emergències nacionals, terrorisme, pirateria, detencions, arrestos efectuats per les autoritats competents, vagues, tancaments patronals, epidèmies, incendis, explosions , tempestes, inundacions, sequera, condicions climàtiques, terratrèmols, desastres naturals, accidents, avaries mecàniques, programari de terceres parts, inexistència o problemes amb el subministrament de serveis públics (incloent incidències amb el subministrament elèctric, de telecomunicacions o d'internet), escassetat o inexistència de subministraments , Materials, equipament o transport ( "casos de força major"), Independentment de la possible previsió d'aquestes circumstàncies.
 2. Ambdues parts poden rescindir el contracte immediatament, mitjançant notificació escrita, en el cas que les causes de força major no cessin en un termini inferior a 2 dies laborables. En aquest cas, cap de les parts es responsabilitzarà de la rescissió (excepte pel que fa a el reemborsament de l'import d'un producte abonat però no lliurat).
 3. En el cas que ens haguéssim compromès a dur a terme l'enviament de 2 comandes que continguin productes similars o idèntics i davant la impossibilitat de complir amb les dues obligacions per causes de força major, decidirem segons el nostre criteri, què enviaments realitzem i en quina mesura .

11. Rescissió de el Contracte

 1. En cas que el client incompleixi qualsevol de les obligacions derivades d'un contracte, podrem rescindir unilateralment de forma immediata mitjançant una notificació per escrit, a més de retenir qualsevol import relatiu a la Comanda que s'hagi abonat a la bestreta. En aquest cas, el client haurà indemnitzar pels danys, pèrdues, passius i despeses de qualsevol naturalesa resultants de la rescissió de contracte, abonant qualsevol import pendent de manera immediata.
 2. La rescissió de l'contracte es durà a terme sense perjudici dels drets o recursos acumulats de qualsevol de les parts i no afectarà a l'entrada en vigor ni a la permanència de qualsevol provisió que, de manera expressa o implícita, es prevegi que entrarà en vigor oa mantenir després de la rescissió.

12. Notificacions

 1. Qualsevol notificació relativa a un contracte s'efectuarà per escrit mitjançant correu electrònic a la part corresponent, la direcció de correu li haurà facilitat aquesta mateixa part prèviament.
 2. Per verificar l'emissió de les notificacions, n'hi haurà prou amb demostrar que l'enviament s'ha realitzat a la direcció correcta.

13. Aspectes Generals

 1. Cap retard de les parts en l'exercici de qualsevol dret estipulat per les presents Condicions Generals de Compra, afectarà ni representarà la renúncia d'aquest ni de cap altre dret. Així mateix, tampoc perjudicarà els drets ni els recursos relatius a aquest dret ni modificarà o reduirà els drets establerts per les presents Condicions Generals de Compra.
 2. Si qualsevol aspecte de les presents Condicions Generals de Compra és declarat invàlid o no aplicable per un tribunal de jurisdicció competent, aquesta invalidesa o inaplicabilitat no afectarà de cap manera a la resta d'apartats, ni de manera total ni parcial, mantenint-se en ple vigor sempre quan puguin seguir vigents sense l'apartat establert com inaplicable.
 3. Cap tercera persona no implicada en les presents Condicions Generals de Compra adquirirà cap dret ni podrà beneficiar d'aquests drets encara que aquesta tercera persona hagi confiat en les presents Condicions Generals de Compra o hagi declarat la seva conformitat amb els mateixos.
Comparteix a facebook
Comparteix a twitter
Comparteix a linkedin

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

ca
× Disponible a SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday